Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Praca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimStarogard Gdański, dnia 26.04.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

Do pobrania:

 


Starogard Gdański, dnia 09.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

 

na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

1.  Nazwa stanowiska, wymiar czasu pracy:  REFERENT , UMOWA O PRACĘ – 1 ETAT, Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 

2. Wymagania niezbędne (konieczne):

 1. ukończone wykształcenie co najmniej średnie,
 2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach służbie cywilnej,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

3. Wymagania dodatkowe (pozostałe):

 1. preferowane ukończone studia wyższe na kierunku administracja lub na kierunkach pokrewnych,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 3. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 4. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 5. doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON, iepełnosprawnych PFRON: zadań w ramach pilotażowego programu  „Aktywny Samorząd”, zadań z zakresu umieszczania osób w domach pomocy społecznej, przygotowywanie zestawień statystycznych i sprawozdań, obsługa interesantów.

  

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

      a)    praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze),

      b)    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do siedziby jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

 

6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

     W miesiącu marcu 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny,
 2. podpisany życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – druk „zgody” do pobrania,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie nieposzlakowanej opinii, np. referencje z poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (wymagane o ile kandydat posiada staż pracy),
 7. oświadczenie – druk do pobrania:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko REFERENTA - POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM” w terminie do dnia 19.04.2021 r. na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański  lub osobiście w ww. terminie do godz. 15:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim  przy ul. Paderewskiego 11.

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kopercie oznakowanej jak wyżej wpisuje datę wpływu i godzinę.

 

9. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

 

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania pocztą - termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pcprstarogard.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych w ramach procedury naboru w przypadku wyrażonej zgody będą przechowywane w kadrach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

 

W przypadku złożenia przez kandydatów oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły, uczelni), staż pracy (świadectwo pracy)- dokumenty te będą odsyłane kandydatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w dokumentacji pozostaną kserokopie tych dokumentów.

 

Z wybranym kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiast w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany będzie przed zatrudnieniem przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

10.  Klauzula informacyjna:

 1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod.annadudek@gmail.com.

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Oświadczenie
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 


Starogard Gdański, dnia 24.08.2020 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

Do pobrania:

 


Starogard Gdański, dnia 03.08.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

 

na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

1.  Nazwa stanowiska, wymiar czasu pracy:  REFERENT , UMOWA O PRACĘ – 1 ETAT

                                                                            Dział Pomocy Społecznej i Pieczy Zastępczej

 

2. Wymagania niezbędne (konieczne):

 • ukończone wykształcenie co najmniej średnie,
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach służbie cywilnej,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych,

 

3. Wymagania dodatkowe (pozostałe):

 • preferowane ukończone studia wyższe na kierunku administracja lub na kierunkach pokrewnych,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość oprogramowania POMOST,
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    Czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

    w tym prowadzenie spraw i sporządzanie pism oraz decyzji administracyjnych, prowadzenie dokumentacji 

    w powyższym zakresie, sporządzanie list wypłacanych świadczeń, obsługa oprogramowania POMOST,  

    przygotowywanie zestawień statystycznych i sprawozdań, obsługa interesantów.

  

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

      a)    praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast  występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze),

      b)    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz  do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do siedziby jednostki jest dostosowane jest dla osób

              niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

 

6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy   
     Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

     W miesiącu lipcu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum   
     Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisany życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – druk „zgody” do pobrania,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie nieposzlakowanej opinii, np. referencje z poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (wymagane o ile kandydat posiada staż pracy),
 • oświadczenie – druk do pobrania:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych orazo korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko REFERENTA - PIECZA ZASTĘPCZA” w terminie do dnia 13.08.2020 r. na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański  lub osobiście w ww. terminie do godz. 15:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim przy ul. Paderewskiego 11.

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kopercie oznakowanej jak wyżej wpisuje datę wpływu i godzinę.

 

9. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania pocztą - termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pcprstarogard.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych w ramach procedury naboru w przypadku wyrażonej zgody będą przechowywane w kadrach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku złożenia przez kandydatów oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły, uczelni), staż pracy (świadectwo pracy) - dokumenty te będą odsyłane kandydatom  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w dokumentacji pozostaną kserokopie tych dokumentów.

Z wybranym kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiast  w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany będzie przed zatrudnieniem przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

10.  Klauzula informacyjna:

1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji  będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@pcprstarogard.pl;

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treśc ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Kwestionariusz osobowy

 


Starogard Gdański 17.07.2020 r.

                                                                                                    

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Forma zatrudnienia - umowa o pracę na czas określony-zadaniowy system czasu pracy

Wymiar czasu pracy - 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynikaz tytułu egzekucyjnego;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

  

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika;
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);
 • doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 • podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty - Koordynator” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański do dnia 27 lipca 2020 roku do godz. 15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia 

 

 

 

 

 


Starogard Gdański 03.07.2020 r.

 

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Forma zatrudnienia - umowa o pracę na czas określony-zadaniowy system czasu pracy

Wymiar czasu pracy - 1 etat

 

1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:

1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

 2. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. obywatelstwo polskie;

 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 7. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

 

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

1.  preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika;

2. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

3. prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;

4. dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;

5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);

6. doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2. przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

8. podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty - Koordynator” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański do dnia 13 lipca 2020 roku do godz. 15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki do pobrania:

 

 

 

 


Starogard Gdański, dnia 25.02.2020 r.

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO - LEKARZ ORZECZNIK

 

 


Starogard Gdański, dnia 28.08.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W PCPR STAROGARD GDAŃSKI

 

Załączniki do pobrania:

 


Starogard Gdański, dnia 27.08.2019 r.

 

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko PEDAGOGA.

                              Forma zatrudnienia - umowa o pracę

                              Wymiar czasu pracy - 1 etat

1. Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

b. doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i rodziną,

c. prawo jazdy kat. B.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 2. gromadzenie i aktualizowanie informacji o instytucjach, placówkach, organizacjach, programach i innych inicjatywach, które umożliwiają przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych;
 3. realizacja programów i projektów dotyczących pomocy społecznej oraz wspierania
  i pomocy rodzinie;
 4. inicjowanie szkoleń i doradztwa dla kadr i jednostek organizacyjnych zajmujących się pomocą społeczną;
 5. udzielanie konsultacji osobom dorosłym i dzieciom będącym w sytuacjach kryzysowych, w tym doświadczających przemocy w rodzinie;
 6. informowanie osób w kryzysie o przysługujących im prawach.

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)”  należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty-Pedagog” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański  do dnia 06 września 2019 roku do godz. 14:00 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

 


Starogard Gdański, dnia 26.08.2019 r.

 

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów na stanowisko KORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Forma zatrudnienia - umowa o pracę na czas określony - zadaniowy system czasu pracy

Wymiar czasu pracy - 1 etat

 1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem      i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

 1. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. obywatelstwo polskie;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

  

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika;
 2. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 3. prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 4. dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);
 6. doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 8. podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty - Koordynator” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański do dnia 05 września 2019 roku do godz. 15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Załączniki do pobrania:

 


Starogard Gdański, dnia 31.07.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

 

na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

1.  Nazwa stanowiska, wymiar czasu pracy:  REFERENT , UMOWA O PRACĘ – 1 ETAT,

                                                                      Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 

2. Wymagania niezbędne (konieczne):

 1. ukończone wykształcenie co najmniej średnie,
 2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach służbie cywilnej,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia w sprawie orzekania                                o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

3. Wymagania dodatkowe (pozostałe):

 1. preferowane ukończone studia wyższe na kierunku administracja lub na kierunkach pokrewnych,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 3. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 4. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 5. doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON, iepełnosprawnych PFRON:    zadań w ramach pilotażowego programu  „Aktywny Samorząd”, zadań z zakresu umieszczania osób w domach pomocy społecznej, przygotowywanie zestawień statystycznych i sprawozdań, obsługa interesantów.

  

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

      a)    praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze),

      b)    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz  do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do siedziby jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

 

6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy

     Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

     W miesiącu czerwcu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny,
 2. podpisany życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – druk „zgody” do pobrania,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie nieposzlakowanej opinii, np. referencje z poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (wymagane o ile kandydat posiada staż pracy),
 7. oświadczenie – druk do pobrania:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko REFERENTA - POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM” w terminie do dnia 12.08.2019 r. na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański  lub osobiście w ww. terminie do godz. 15:30 w pokoju nr 10 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim  przy ul. Paderewskiego 11.

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kopercie oznakowanej jak wyżej wpisuje datę wpływu i godzinę.

 

9. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania pocztą - termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pcprstarogard.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych w ramach procedury naboru w przypadku wyrażonej zgody będą przechowywane w kadrach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku złożenia przez kandydatów oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły, uczelni), staż pracy (świadectwo pracy)- dokumenty te będą odsyłane kandydatom  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w dokumentacji pozostaną kserokopie tych dokumentów.

Z wybranym kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiastw przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany będzie przed zatrudnieniem przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

10.  Klauzula informacyjna:

1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji  będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@pcprstarogard.pl;

3.. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść ogloszenia
 2. Kwestionariusz osobowy - druk do pobrania
 3. Oświadczenie - druk do pobrania
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - druk do pobrania

 

 


Starogard  Gdański, dnia 27.06.2019 r.

 

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA.

                              Forma zatrudnienia - umowa o pracę

                              Wymiar czasu pracy - 1 etat

 1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:
 1. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 2. doświadczenie w zawodzie i pracy w jednostkach pomocy społecznej,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zstępczej oraz oceny rodziny zastępczej,
 2. sporządzanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia rodziny zastępczej kandydatów na rodziny,
 3. poradnictwo specjalistyczne.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz.1000 ze zm.)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty - Psycholog” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11,83-200 Starogard Gdański do dnia 12 lipca 2019 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

 


Starogard  Gdański, dnia 27.06.2019 r.

 

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

            Forma zatrudnienia - umowa o pracę na czas określony-zadaniowy system czasu pracy

 

            Wymiar czasu pracy - 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem  i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

 1. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. obywatelstwo polskie;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

  

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika;
 2. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 3. prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 4. dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);
 6. doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 8. podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz.1000 ze zm.)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty - Koordynator” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański do dnia 12 lipca 2019 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki do pobrania:

Pelna treść ogłoszenia

 

 


Starogard Gdański, dnia 05.04.2019 r.

 

OFERTA PRACY

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA.

         

      Forma zatrudnienia - umowa o pracę

      Wymiar czasu pracy - 1 etat

1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 • obywatelstwo polskie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodzi, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • doświadczenie w zawodzie i pracy w jednostkach pomocy społecznej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zstępczej oraz oceny rodziny zastępczej,
 • sporządzanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia rodziny zastępczej kandydatów na rodziny,
 • poradnictwo specjalistyczne.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.poz.1000 ze zm.)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty - Psycholog” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11,83-200 Starogard Gdański do dnia 19 kwietnia 2019 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

 


Starogard Gdański, dnia 11.03.2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

Do pobrania:

Pełna treść informacji o wynikach naboru na stanowisko - referent

 

 


Starogard Gdański, dnia 05.03.2019 r.

 

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA.

Forma zatrudnienia - umowa o pracę

Wymiar czasu pracy - 1 etat

 1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:
 1. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 2. doświadczenie w zawodzie i pracy w jednostkach pomocy społecznej,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zstępczej oraz oceny rodziny zastępczej,
 2. sporządzanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia rodziny zastępczej kandydatów na rodziny,
 3. poradnictwo specjalistyczne.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.poz.1000 ze zm.)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty - Koordynator” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11,83-200 Starogard Gdański do dnia 20 marca 2019 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Do pobrania:

 

 

 

  

Starogard Gdański, dnia 05.03.2019 r.

 

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Forma zatrudnienia - umowa o pracę na czas określony-zadaniowy system czasu pracy

Wymiar czasu pracy - 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem      i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

 1. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. obywatelstwo polskie;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

  

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika;
 2. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 3. prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 4. dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);
 6. doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu  do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 8. podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.poz.1000 ze zm.)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty - Koordynator” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11,83-200 Starogard Gdański do dnia 20 marca 2019 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Do pobrania:

 

  

Starogard Gdański, dnia 18.02.2019 r.

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT PRACY
W OTWARTYM NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Z SIEDZIBĄ UL. PADEREWSKIEGO 11

 

Działając jako Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuję, że przedłużam termin składania ofert pracy w otwartym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z siedzibą ul. Paderewskiego 11.

 

Nowy termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. do godziny 15:30.

Pozostałe zasady otwartego naboru pozostają bez zmian.

 

Załączniki do pobrania:

Pelna treść informacji o wydlużeniu terminu skladania ofert.

 

 


Starogard Gdański, dnia 08.02.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

 

1.  Nazwa stanowiska, wymiar czasu pracy:    REFERENT,  UMOWA O PRACĘ – 1 ETAT

 

2. Wymagania niezbędne (konieczne):

 1. ukończone wykształcenie co najmniej średnie,
 2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach służbie cywilnej,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. znajomość przepisów prawa w zakresie z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

3. Wymagania dodatkowe (pozostałe):

 1. preferowane ukończone studia wyższe na kierunku administracja lub na kierunkach pokrewnych,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 3. znajomość oprogramowania EKSMOoN,
 4. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 5. doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

    Czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania

    o Niepełnosprawności.

 

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

      a)    praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast

             występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze),

      b)    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz  

              do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do siedziby jednostki jest dostosowane jest dla osób

              niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

 

6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy

     Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

     W miesiącu styczniu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum

      Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

     oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny,
 2. podpisany życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – druk „zgody” do pobrania,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie nieposzlakowanej opinii, np. referencje z poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (wymagane o ile kandydat posiada staż pracy),
 7. oświadczenie – druk do pobrania:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko REFERENTA” w terminie do dnia 18.02.2019 r. na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański  lub osobiście w ww. terminie do godz. 15:30 w pokoju nr 10 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim  przy ul. Paderewskiego 11.

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kopercie oznakowanej jak wyżej wpisuje datę wpływu  i godzinę.

 

9. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania pocztą - termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pcprstarogard.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych w ramach procedury naboru w przypadku wyrażonej zgody będą przechowywane w kadrach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku złożenia przez kandydatów oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły, uczelni), staż pracy (świadectwo pracy)- dokumenty te będą odsyłane kandydatom  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w dokumentacji pozostaną kserokopie tych dokumentów.

Z wybranym kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiast  w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany będzie przed zatrudnieniem przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

10.  Klauzula informacyjna:

 1.  Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji  będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

 2.  Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@pcprstarogard.pl;

 3.  Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 4.    Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych.

 5.   Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 6.   Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 a)           prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 b)           prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 c)           prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu

        wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 d)           prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość

          skorzystania z tego prawa,

 e)           prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7.   Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 8.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Kwestionariusz osobowy - druk do pobrania
 3. Oświadczenie - druk do pobrania
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - druk do pobrania

 

 

 Starogard Gdański 30.01.2019

 

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA.

Forma zatrudnienia - umowa o pracę

Wymiar czasu pracy - 1 etat

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 2. doświadczenie w zawodzie i pracy w jednostkach pomocy społecznej,
 3. prawo jazdy kat. B

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty-Psycholog” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański do dnia 8 lutego 2019 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

Informacje dodatkowe:

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

 

 


Starogard Gdański, dnia 28.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

POSZUKUJE KANDYDATA

na stanowisko pracy: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

wymiar czasu pracy: 1 PEŁNY ETAT

 

forma zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

                                ZADANIOWY SYSTEM CZASU PRACY                                         

1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 2. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. obywatelstwo polskie;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

  

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika;
 2. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 3. prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 4. dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);
 6. doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 8. podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.poz.1000)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty - Koordynator” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11,83-200 Starogard Gdański do dnia 8 lutego 2019 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

                                                      

 


Starogard Gdański 31.12.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko -  Referenta – Dział Pomocy Społecznej i Pieczy Zastępczej

 

w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

 

Informuje się, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko został/a wybrany Pan Krzysztof Marszałek zamieszkały w Skarszewach

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru na stanowisko:

W/w osoba spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i została dopuszczona do drugiego etapu naboru.

Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą znajomością zagadnień z zakresu zadań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Wobec powyższego została wybrana na w/w stanowisko.

 

Załączniki do pobrania:

Pelna treść ogłoszenia

  


     

Starogard Gdanski 31.12.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko referenta -  Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

 

Informuje się, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko został/a wybrany Pan Oskar Kamiński  zamieszkały w Starogardzie Gdańskim

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru na stanowisko:

W/w osoba spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i została dopuszczona do drugiego etapu naboru.

Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą znajomością zagadnień z zakresu zadań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Wobec powyższego została wybrana na w/w stanowisko.

 

Załączniki do pobrania:

Pelna treść ogloszenia.

 

 


   

Starogard Gdański, dnia 11.12.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

 

na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

1.  Nazwa stanowiska, wymiar czasu pracy:  REFERENT , UMOWA O PRACĘ – 1 ETAT - Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 

2. Wymagania niezbędne (konieczne):

 1. ukończone wykształcenie co najmniej średnie,
 2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach służbie cywilnej,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

3. Wymagania dodatkowe (pozostałe):

 1. preferowane ukończone studia wyższe na kierunku administracja lub na kierunkach pokrewnych,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 3. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 4. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 5. doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON, iepełnosprawnych PFRON: zadań w ramach pilotażowego programu  „Aktywny Samorząd”, zadań z zakresu umieszczania osób w domach pomocy społecznej ,przygotowywanie zestawień statystycznych i sprawozdań, obsługa interesantów.

  

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

      a)    praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze),

      b)    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz  do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do siedziby jednostki jest dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

 

6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy

     Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

     W miesiącu listopadzie 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

     oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny,
 2. podpisany życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – druk „zgody” do pobrania,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie nieposzlakowanej opinii, np. referencje z poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (wymagane o ile kandydat posiada staż pracy),
 7. oświadczenie – druk do pobrania:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko REFERENTA - POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM” w terminie do dnia 21.12.2018 r. na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański  lub osobiście w ww. terminie do godz. 15:30 w pokoju nr 10 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim  przy ul. Paderewskiego 11.

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kopercie oznakowanej jak wyżej wpisuje datę wpływu i godzinę.

 

9. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania pocztą - termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pcprstarogard.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych w ramach procedury naboru w przypadku wyrażonej zgody będą przechowywane w kadrach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku złożenia przez kandydatów oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły, uczelni), staż pracy (świadectwo pracy)- dokumenty te będą odsyłane kandydatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w dokumentacji pozostaną kserokopie tych dokumentów.

Z wybranym kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiast w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany będzie przed zatrudnieniem przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

10.  Klauzula informacyjna:

 1.  Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji  będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

 2.  Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@pcprstarogard.pl;

 3.  Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 4.    Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych.

 5.   Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 6.   Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 a)           prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 b)           prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 c)           prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 d)           prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

 e)           prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7.   Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 8.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Kwestionariusz osobowy - druk do pobrania
 3. Oświadczenie - druk do pobrania
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - druk do pobrania

 

 Starogard Gdański, dnia 11.12.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

 

na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

1.  Nazwa stanowiska, wymiar czasu pracy:  REFERENT , UMOWA O PRACĘ – 1 ETAT - Dział Pomocy Społecznej i Pieczy Zastępczej

2. Wymagania niezbędne (konieczne):

 1. ukończone wykształcenie co najmniej średnie,
 2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach służbie cywilnej,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych,

 

3. Wymagania dodatkowe (pozostałe):

 1. preferowane ukończone studia wyższe na kierunku administracja lub na kierunkach pokrewnych,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 3. znajomość oprogramowania POMOST,
 4. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 5. doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym prowadzenie spraw i sporządzanie pism oraz decyzji administracyjnych, prowadzenie dokumentacji w powyższym zakresie, sporządzanie list wypłacanych świadczeń, obsługa oprogramowania POMOST, przygotowywanie zestawień statystycznych i sprawozdań, obsługa interesantów.

  

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

      a)    praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze),

      b)    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz  do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do siedziby jednostki jest dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

 

6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy

     Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

     W miesiącu listopadzie 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny,
 2. podpisany życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – druk „zgody” do pobrania,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie nieposzlakowanej opinii, np. referencje z poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (wymagane o ile kandydat posiada staż pracy),
 7. oświadczenie – druk do pobrania:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko REFERENTA - PIECZA ZASTĘPCZA” w terminie do dnia 21.12.2018 r. na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański  lub osobiście w ww. terminie do godz. 15:30 w pokoju nr 10 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim  przy ul. Paderewskiego 11.

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kopercie oznakowanej jak wyżej wpisuje datę wpływu i godzinę.

 

9. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania pocztą - termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o rodzaju techniki naboru,która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pcprstarogard.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych w ramach procedury naboru w przypadku wyrażonej zgody będą przechowywane w kadrach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku złożenia przez kandydatów oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły, uczelni), staż pracy (świadectwo pracy)- dokumenty te będą odsyłane kandydatom  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w dokumentacji pozostaną kserokopie tych dokumentów.

Z wybranym kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiast w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany będzie przed zatrudnieniem przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

10.  Klauzula informacyjna:

 1.  Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji  będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

 2.  Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@pcprstarogard.pl;

 3.  Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 4.    Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych.

 5.   Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 6.   Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 a)           prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 b)           prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 c)           prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w cel wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 d)           prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

 e)           prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7.   Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 8.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Kwestionariusz osobowy - druk do pobrania
 3. Oświadczenie - druk do pobrania
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - druk do pobrania

 

 

                                                                                                     

 Starogard Gdański, dnia 21.06.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

POSZUKUJE KANDYDATA

na stanowisko pracy : KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

     wymiar czasu pracy:             1 PEŁNY ETAT

 

     forma zatrudnienia:              UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

                                                  ZADANIOWY SYSTEM CZASU PRACY                                         

1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 2. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika  z tytułu egzekucyjnego;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. obywatelstwo polskie;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.  

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika;
 2. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 3. prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 4. dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);
 6. doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 8. podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.poz.1000)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty - Koordynator” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11,83-200 Starogard Gdański do dnia 2 lipca 2018 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia o naborze

 


Starogard Gdański, dnia 05.06.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

POSZUKUJE KANDYDATA

na stanowisko pracy : KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

wymiar czasu pracy:  1 PEŁNY ETAT

 

forma zatrudnienia:  UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

ZADANIOWY SYSTEM CZASU PRACY                                         

1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 2. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. obywatelstwo polskie;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

  

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika;
 2. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 3. prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 4. dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);
 6. doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 8. podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty - Koordynator” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański do dnia 20 czerwca 2018 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                    

Starogard Gdański, dnia 15.05.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

POSZUKUJE KANDYDATA

 

na stanowisko pracy :  KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

     wymiar czasu pracy: 1 PEŁNY ETAT

 

     forma zatrudnienia:  UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

                                                      ZADANIOWY SYSTEM CZASU PRACY                                         

1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 2. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. obywatelstwo polskie;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

  

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika;
 2. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 3. prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 4. dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);
 6. doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 8. podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty - Koordynator” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański do dnia 30 maja 2018 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

 

 


Starogard Gdański 30.03.2018 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika działu pomocy społecznej i pieczy zastępczej  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

 

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia o wynikach naboru

 


Starogard Gdański 15.03.2018 r.

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA

Forma zatrudnienia - umowa o pracę

 Wymiar czasu pracy - 1 etat

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 2. doświadczenie w zawodzie i pracy w jednostkach pomocy społecznej,
 3. prawo jazdy kat. B

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty-Psycholog” na adres:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański do dnia 30 marca 2018 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przesyłki).

 

Informacje dodatkowe:

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Załączniki do pobrania:

 

 

 Starogard Gdański, dnia 26.02.2018 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

 

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia o wynikach naboru


Starogard Gdański, dnia 16.02.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE

  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

 

1.  Nazwa stanowiska, wymiar czasu pracy: KIEROWNIK DZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ I PIECZY ZASTĘPCZEJ, UMOWA O PRACĘ – 1 etat, pełny wymiar czasu pracy,                                                                                                               

2. Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisówo szkolnictwie wyższym,
 • posiadanie minimum 5 letniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach służbie cywilnej,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do ustaw.

3. Wymagania dodatkowe (pozostałe):

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,
 • minimum trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność działania,
 • wysoka odporność na stres,
 • doświadczenie w pracy z zespołem, umiejętność kierowania ludźmi i rozwiązywania konfliktów,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi komputera, oprogramowania POMOST i urządzeń biurowych,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • koordynowanie działań należących do kompetencji działu,
 • zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania działem,
 • uzgadnianie z dyrektorem zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy i nadzór nad prawidłowym, terminowym i zgodnym z prawem ich wykonywaniem,
 • dbanie o właściwy podział pracy pomiędzy stanowiskami pracy i przedkładanie dyrektorowi propozycji zmian w tym zakresie,
 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • podpisywanie lub parafowanie korespondencji wychodzącej, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami,
 • inicjowanie działań skutkujących usprawnieniem lub konieczną zmianą pracy koordynowanego zespołu.

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

      a)    praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze),

      b)    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do siedziby jednostki jest dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy

     Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

     w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

     zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii, np. referencje z poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy lubw przypadku aktualnego zatrudnienia - zaświadczenie),
 • oświadczenie – druk do pobrania:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych orazo korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika działu pomocy społecznej i pieczy zastępczej” w terminie do dnia 27.02.2018 r.   na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański  lub osobiście w ww. terminie do godz. 15:30 w pokoju nr 10 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim  przy ul. Paderewskiego 11.

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kopercie oznakowanej jak wyżej wpisuje datę wpływu i godzinę.

9. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania pocztą - termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pcprstarogard.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a następnie archiwizowane.

W przypadku złożenia przez kandydatów oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły, uczelni), staż pracy (świadectwo pracy)- dokumenty te będą odsyłane kandydatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w dokumentacji pozostaną kserokopie tych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

Z wybranym kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiast w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany będzie przed zatrudnieniem przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia o naborze
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Druk oświadczenia

 

 


Starogard Gdański, dnia 05.02.2018 r.

                                                                                                                 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

 

na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

1.  Nazwa stanowiska, wymiar czasu pracy:  REFERENT , UMOWA O PRACĘ – 1 ETAT Dział Pomocy Społecznej i Pieczy Zastępczej

 

2. Wymagania niezbędne (konieczne):

 • ukończone wykształcenie co najmniej średnie,
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach służbie cywilnej,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych,

 

3. Wymagania dodatkowe (pozostałe):

 • preferowane ukończone studia wyższe na kierunku administracja lub na kierunkach pokrewnych,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość oprogramowania POMOST,
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    Czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym prowadzenie spraw i sporządzanie pism oraz decyzji administracyjnych, prowadzenie dokumentacji w powyższym zakresie, sporządzanie list wypłacanych świadczeń, obsługa oprogramowania POMOST, przygotowywanie zestawień statystycznych i sprawozdań, obsługa interesantów.

  

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

      a)    praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze),

      b)    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do siedziby jednostki jest dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

 

6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

     W miesiącu styczniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii, np. referencje z poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych,
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy (wymagane o ile kandydat posiada staż pracy),
 • oświadczenie – druk do pobrania:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych orazo korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko REFERENTA” w terminie do dnia 15.02.2018 r. na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański  lub osobiście w ww. terminie do godz. 15:30 w pokoju nr 10 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim  przy ul. Paderewskiego 11.

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kopercie oznakowanej jak wyżej wpisuje datę wpływu i godzinę.

 

9. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania pocztą - termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pcprstarogard.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a następnie archiwizowane.

W przypadku złożenia przez kandydatów oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły, uczelni), staż pracy (świadectwo pracy)- dokumenty te będą odsyłane kandydatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w dokumentacji pozostaną kserokopie tych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

Z wybranym kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiast w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany będzie przed zatrudnieniem przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Druk oświadczenia

 

 Starogard Gdański, dnia 20.12.2017 r.

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Do pobrania:

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 Starogard Gdański, dnia 30.11.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

 

na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

 

1.  Nazwa stanowiska, wymiar czasu pracy:    REFERENT,  UMOWA O PRACĘ – 3 ETATY

 

2. Wymagania niezbędne (konieczne):

 1. ukończone wykształcenie co najmniej średnie,
 2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach służbie cywilnej,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych, z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

3. Wymagania dodatkowe (pozostałe):

 1. preferowane ukończone studia wyższe na kierunku administracja lub na kierunkach pokrewnych,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 3. znajomość oprogramowania POMOST,
 4. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 5. doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

    Czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

      a)    praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze),

      b)    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do siedziby jednostki jest dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

 

6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy

     Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

     W miesiącu październik 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii, np. referencje z poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych,
 5. kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 6. dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy (wymagane o ile kandydat posiada staż pracy),
 7. oświadczenie – druk do pobrania:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko REFERENTA” w terminie do dnia 11.12.2017 r. na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański  lub osobiście w ww. terminie do godz. 15:30 w pokoju nr 10 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim  przy ul. Paderewskiego 11. Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kopercie oznakowanej jak wyżej wpisuje datę wpływu i godzinę.

 

9. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania pocztą - termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pcprstarogard.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a następnie archiwizowane.

W przypadku złożenia przez kandydatów oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły, uczelni), staż pracy (świadectwo pracy)- dokumenty te będą odsyłane kandydatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w dokumentacji pozostaną kserokopie tych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

Z wybranym kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiast w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany będzie przed zatrudnieniem przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Druk oświadczenia

 

 Starogard Gdański, dnia 11.10.2017 r.

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Do pobrania:

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 Starogard Gdański, dnia 21.09.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

 

1.  Nazwa stanowiska, wymiar czasu pracy:    REFERENT W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ  

     I PIECZY ZASTĘPCZEJ, UMOWA O PRACĘ – 1 ETAT

 

2. Wymagania niezbędne (konieczne):

 1. ukończone wykształcenie co najmniej średnie,
 2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach służbie cywilnej,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

3. Wymagania dodatkowe (pozostałe):

 1. preferowane ukończone studia wyższe na kierunku administracja lub na kierunkach pokrewnych,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 3. znajomość oprogramowania POMOST,
 4. znajomość zagadnień z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 5. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 6. doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    Czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

      a) praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze),

      b) nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz  do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do siedziby jednostki jest dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd,drzwi  odpowiedniej szerokości).

 

6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy

     Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

     W miesiącu sierpniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii, np. referencje z poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych,
 5. kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 6. dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy (wymagane o ile kandydat posiada staż pracy),
 7. oświadczenie – druk do pobrania:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko REFERENTA” w terminie do dnia 02.10.2017 r. na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański  lub osobiście w ww. terminie do godz. 15:30 w pokoju nr 10 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim  przy ul. Paderewskiego 11.Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kopercie oznakowanej jak wyżej wpisuje datę wpływu i godzinę.

 

9. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania pocztą - termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pcprstarogard.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a następnie archiwizowane.

W przypadku złożenia przez kandydatów oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły, uczelni), staż pracy (świadectwo pracy)- dokumenty te będą odsyłane kandydatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w dokumentacji pozostaną kserokopie tych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

Z wybranym kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiast w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany będzie przed zatrudnieniem przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 2. Druk do pobrania - kwestionariusz osobowy
 3. Druk do pobrania - oświadczenie

 

 

 

 


Starogard Gdański, dnia 08.03.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA STANOWISKO: mł. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Do pobrania:

Informacja o wynikach rekrutacji

 


Starogard Gdański, dnia 03.02.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

POSZUKUJE KANDYDATA

na stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

 

1.  Nazwa stanowiska:              MŁODSZY/ KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

     Wymiar czasu pracy:           1 PEŁNY ETAT

     Forma zatrudnienia:            UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY  (NA ZASTĘPSTWO)

                                                    ZADANIOWY SYSTEM CZASU PRACY   

                                              

2. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 2. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. obywatelstwo polskie;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

  

3. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

 1. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 2. prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 3. dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);
 5. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 8. podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

     Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań praca związana jest z częstymi wyjazdami służbowymi w celu realizacji zadań w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z podaniem numeru telefonu kontaktowego – dokument powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z  2016,  poz. 922)”,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych  do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. oświadczenia kandydata:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
  • o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek z stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” w  terminie do dnia 17 lutego 2017 r. za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański lub osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim przy ul. Paderewskiego 11 (decyduje data wpływu do PCPR).

 

8. Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Z osobami, których dokumenty spełniać będą wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wybrany kandydat zobowiązany będzie przed zatrudnieniem przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Po zakończeniu rekrutacji i wyborze kandydata – złożone dokumenty pozostałych kandydatów przystępujących do rekrutacji będzie można odebrać osobiście w siedzibie PCPR w Starogardzie Gdańskim w terminie 14 dni od ogłoszenia informacji o wynikach rekrutacji. Nieodebrane dokumenty  w w/w terminie zostaną zniszczone.

 

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pcprstarogard.pl oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko - Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 


 

Starogard Gdański, dnia 01.02.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA STANOWISKO: mł. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Do pobrania:

Informacja o wynikach rekrutacji

 


 

Starogard Gdański, dnia 09.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM POSZUKUJE KANDYDATA

na stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego  11, 83-200 Starogard Gdański

 

 

1.  Nazwa stanowiska: MŁODSZY/ KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

     Wymiar czasu pracy:  1 PEŁNY ETAT

     Forma zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

                                       ZADANIOWY SYSTEM CZASU PRACY   

                                              

2. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynikaz tytułu egzekucyjnego;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

  

3. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 • podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

      Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań praca związana jest z częstymi wyjazdami służbowymi w celu realizacji zadań w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych.

 

6. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z podaniem numeru telefonu kontaktowego – dokument powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z2016,poz. 922)”,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • oświadczenia kandydata:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych orazo korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
  • o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek z stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwolub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” w  terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański lub osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim przy ul. Paderewskiego 11 (decyduje data wpływu do PCPR).

 

8. Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Z osobami, których dokumenty spełniać będą wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wybrany kandydat zobowiązany będzie przed zatrudnieniem przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Po zakończeniu rekrutacji i wyborze kandydata – złożone dokumenty pozostałych kandydatów przystępujących do rekrutacji będzie można odebrać osobiście w siedzibie PCPR w Starogardzie Gdańskim w terminie 14 dni od ogłoszenia informacji o wynikach rekrutacji. Nieodebrane dokumenty  w w/w terminie zostaną zniszczone.

 

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pcprstarogard.pl oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko - Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej