Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Starogardzie Gdańskim

Siedziba: ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański

Telefon: 58 560-23-20

Fax: 58 562-65-31

e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl

 

Godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

pon., wt., czw.: 7:30- 15:30
śr.: 7:30-17:00
pt.: 7:30-14:00
 
 

 

Godziny urzędowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

pon., wt., czw.: 7:30- 15:30
śr.: 7:30-17:00
pt.: 7:30-14:00

 Starogard Gdański 22.05.2020 r.

 

KOMUNIKAT

Informujemy, iż wykonywanie zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim podlega ograniczeniu, w związku z zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 występującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie, listownie lub za pomocą wiadomości e-mail.

Wnioski, pisma i podania należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy ePUAP lub skrzynki na korespondencje znajdującej się przy wejściu do jednostki.

Ponadto wnioski: „Aktywny Samorząd”, o pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zalecamy składać za pośrednictwem systemu SOW (www.sow.pfron.org.pl).

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański

Telefon: 58 560-23-20      Fax: 58 562-65-31

e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl

 


KOMUNIKAT

Informujemy, iż wykonywanie zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starogardzie Gdańskim podlega ograniczeniu, w związku z zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 występującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie, listownie lub za pomocą wiadomości e-mail.

Wnioski, pisma i podania należy kierować do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy ePUAP lub skrzynki na korespondencje znajdującej się przy wejściu do jednostki.

        

Kontakt:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starogardzie Gdańskim

ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański

Telefon: 58 561-29-40      Fax: 58 531-02-17

e-mail: zoonstarogard@wp.pl

 


Starogard Gdański 16.03.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo!

Informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego. W związku z zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starogardzie Gdańskim, od dnia 16 marca 2020 r. wykonywane będą wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Wszystkie sprawy należy kierować do jednostki za pośrednictwem poczty, platform elektronicznych lub w sprawach pilnych telefonicznie. Informacje dotyczące zmian w organizacji jednostki podawane będą poprzez wywieszenie ich w jej siedzibie oraz na stronie BIP.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zmniejszenie ryzyka zagrożenia zarażeniem chorobą, zwracam się z prośbą o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zaleceń. Apeluje do Państwa o pozostanie w domach i wychodzenie tylko w razie pilnej potrzeby.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Starogardzie Gdańskim

 
 

 

 


 

Klauzula informacyjna

1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z siedzibą ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych, Panią Anną Dudek mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod.annadudek@gmail.com oraz listownie na adres pocztowy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański.

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

d) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

e) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

5. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom danych z którymi PCPR zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.