Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Przetargi


 

Starogard Gdański 08.10.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 

Załączniki do pobrania:

 


Starogard Gdański 29.09.2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dot.: "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Załączniki do pobrania:

 


Starogard Gdański 24.09.2020 r.

Ogłoszenie nr 540185032-N-2020 z dnia 24-09-2020 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 584594-N-2020
Data: 18/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 19168730700000, ul. ul. Paderewskiego  11, 83-200  Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 560 23 20, e-mail pcprstarogardgdanski@poczta.onet.pl, faks 58 560 23 22.
Adres strony internetowej (url): https://pcprstarogard.mojbip.pl, https://pcprstarogard.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Typ sprzętu i zastosowanie - Komputer przenośny zaprojektowany do pracy mobilnej związanej z przemieszczaniem się użytkownika i sprzętu, który będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 2. Procesor - Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 6 000 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net 3. Pamięć operacyjna - 8 GB DDR4, jeden slot pamięci wolny 4. Ekran - Przekątna 15,6” o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED 5. Pamięć masowa - Jeden wewnętrzny dysk SSD o pojemności 256 GB 6. Karta graficzna - Zintegrowana 7. Wyposażenie sprzętowe - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo. Mikrofon. Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności. Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci bezprzewodowej 802.11 AC. Moduł łączności bezprzewodowej Bluetooth. Klawiatura wyspowa z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną, w układzie US – QWERTY. 8. Bateria i zasilanie - Wewnętrzna bateria o pojemności min. 40 Whr. Zasilacz. 9. Dostępne porty i złącza- 1 x VGA (opcjonalnie), 1 x HDMI, 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, min. 2 x USB ( w tym jedno min. typu 3.0), złącze słuchawkowo-mikrofonowe (combo audio), Napęd DVD/RW (opcjonalnie), Czytnik kart (opcjonalnie). Żaden z powyższych portów i złączy nie może być realizowany za pomocą przejściówek, konwerterów, rozdzielaczy itp. urządzeń. Każdy port i złącze musi być na stałe wyprowadzone na zewnątrz obudowy. 10. BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i wmontowanego na stałe urządzenia wskazującego oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość ustawienia hasła administratora oraz użytkownika dla BIOSu, po podaniu hasła użytkownika możliwość jedynie odczytania informacji. Możliwość stosowania hasła silnego, opatrzone w litery, cyfry i znaki specjalne. 11. System operacyjny - Preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 (nie może być to wersja edukacyjna), niewymagający aktywacji za pomocą telefonu w firmie Microsoft. Klucz aktywacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie zapisany w BIOS/UEFI komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania. System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta. 12. Okres i warunki gwarancji - min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. 13. Wsparcie techniczne producenta - Dedykowany portal techniczny producenta (strona www) wraz z mechanizmem automatycznej identyfikacja komputera, który łączy się z daną witryną wymagający od Zamawiającego celem identyfikacji urządzenia podania jedynie pojedynczego numeru seryjnego komputera, umożliwiający Zamawiającemu: zgłaszanie awarii, samodzielne zamawianie zamiennych komponentów, możliwość sprawdzenia danych o urządzeniu (w szczególności: konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera). Dodatkowo portal winien umożliwiać pobranie aktualizacji dla oprogramowania układowego sprzętu (firmware) oraz dedykowanego oprogramowania, diagnostykę sprzętu i tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Typ sprzętu i zastosowanie - Komputer przenośny zaprojektowany do pracy mobilnej związanej z przemieszczaniem się użytkownika i sprzętu, który będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 2. Procesor - Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 5 000 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net 3. Pamięć operacyjna - 8 GB DDR4, jeden slot pamięci wolny 4. Ekran - Przekątna 15,6” o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED 5. Pamięć masowa - Jeden wewnętrzny dysk SSD o pojemności 256 GB 6. Karta graficzna - Zintegrowana 7. Wyposażenie sprzętowe - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo. Mikrofon. Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności. Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci bezprzewodowej 802.11 AC. Moduł łączności bezprzewodowej Bluetooth. Klawiatura wyspowa z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną, w układzie US – QWERTY. 8. Bateria i zasilanie - Wewnętrzna bateria o pojemności min. 40 Whr. Zasilacz. 9. Dostępne porty i złącza- 1 x HDMI, 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, min. 2 x USB ( w tym jedno min. typu 3.0), złącze słuchawkowo-mikrofonowe (combo audio). Żaden z powyższych portów i złączy nie może być realizowany za pomocą przejściówek, konwerterów, rozdzielaczy itp. urządzeń. Każdy port i złącze musi być na stałe wyprowadzone na zewnątrz obudowy. 10. BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i wmontowanego na stałe urządzenia wskazującego oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość ustawienia hasła administratora oraz użytkownika dla BIOSu, po podaniu hasła użytkownika możliwość jedynie odczytania informacji. Możliwość stosowania hasła silnego, opatrzone w litery, cyfry i znaki specjalne. 11. System operacyjny - Preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 (nie może być to wersja edukacyjna), niewymagający aktywacji za pomocą telefonu w firmie Microsoft. Klucz aktywacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie zapisany w BIOS/UEFI komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania. System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta. 12. Okres i warunki gwarancji - min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. 13. Wsparcie techniczne producenta - Dedykowany portal techniczny producenta (strona www) wraz z mechanizmem automatycznej identyfikacja komputera, który łączy się z daną witryną wymagający od Zamawiającego celem identyfikacji urządzenia podania jedynie pojedynczego numeru seryjnego komputera, umożliwiający Zamawiającemu: zgłaszanie awarii, samodzielne zamawianie zamiennych komponentów, możliwość sprawdzenia danych o urządzeniu (w szczególności: konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera). Dodatkowo portal winien umożliwiać pobranie aktualizacji dla oprogramowania układowego sprzętu (firmware) oraz dedykowanego oprogramowania, diagnostykę sprzętu i tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-09-28, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-29, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Załącznik do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia o zmianie
  2. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 24.09.2020 r.

 

 


Starogard Gdański 24.09.2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ NR 1 - dot.: postępowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonegow w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 

Załączniki do pobrania:


Starogard Gdański 18.09.2020 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemi COVID-19

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 19168730700000, ul. ul. Paderewskiego  11 , 83-200  Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 560 23 20, e-mail pcprstarogardgdanski@poczta.onet.pl, faks 58 560 23 22.
Adres strony internetowej (URL): https://pcprstarogard.mojbip.pl, https://pcprstarogard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://pcprstarogard.mojbip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://pcprstarogard.mojbip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnnie
Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiegon 11, 83-200 Starogard Gdański


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Numer referencyjny: PCPR.414.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Typ sprzętu i zastosowanie - Komputer przenośny zaprojektowany do pracy mobilnej związanej z przemieszczaniem się użytkownika i sprzętu, który będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 2. Procesor - Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 6 000 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net 3. Pamięć operacyjna - 8 GB DDR4, jeden slot pamięci wolny 4. Ekran - Przekątna 15,6” o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED 5. Pamięć masowa - Jeden wewnętrzny dysk SSD o pojemności 256 GB 6. Karta graficzna - Zintegrowana 7. Wyposażenie sprzętowe - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo. Mikrofon. Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności. Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci bezprzewodowej 802.11 AC. Moduł łączności bezprzewodowej Bluetooth. Klawiatura wyspowa z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną, w układzie US – QWERTY. 8. Bateria i zasilanie - Wewnętrzna bateria o pojemności min. 40 Whr. Zasilacz. 9. Dostępne porty i złącza- 1 x VGA (opcjonalnie), 1 x HDMI, 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, min. 2 x USB ( w tym jedno min. typu 3.0), złącze słuchawkowo-mikrofonowe (combo audio), Napęd DVD/RW (opcjonalnie), Czytnik kart (opcjonalnie). Żaden z powyższych portów i złączy nie może być realizowany za pomocą przejściówek, konwerterów, rozdzielaczy itp. urządzeń. Każdy port i złącze musi być na stałe wyprowadzone na zewnątrz obudowy. 10. BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i wmontowanego na stałe urządzenia wskazującego oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość ustawienia hasła administratora oraz użytkownika dla BIOSu, po podaniu hasła użytkownika możliwość jedynie odczytania informacji. Możliwość stosowania hasła silnego, opatrzone w litery, cyfry i znaki specjalne. 11. System operacyjny - Preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 (nie może być to wersja edukacyjna), niewymagający aktywacji za pomocą telefonu w firmie Microsoft. Klucz aktywacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie zapisany w BIOS/UEFI komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania. System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta. 12. Okres i warunki gwarancji - min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. 13. Wsparcie techniczne producenta - Dedykowany portal techniczny producenta (strona www) wraz z mechanizmem automatycznej identyfikacja komputera, który łączy się z daną witryną wymagający od Zamawiającego celem identyfikacji urządzenia podania jedynie pojedynczego numeru seryjnego komputera, umożliwiający Zamawiającemu: zgłaszanie awarii, samodzielne zamawianie zamiennych komponentów, możliwość sprawdzenia danych o urządzeniu (w szczególności: konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera). Dodatkowo portal winien umożliwiać pobranie aktualizacji dla oprogramowania układowego sprzętu (firmware) oraz dedykowanego oprogramowania, diagnostykę sprzętu i tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu potwierdzająca zgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ, 2) dokument potwierdzający spełnianie wymagań w zakresie wydajności procesora w teście PassMark Performance Test - potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wydruk z przeprowadzonego testu lub wydruk ze strony internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, 3) dokument potwierdzający dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego komputera (należy wskazać adres dedykowanej strony internetowej); dokument winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 4) potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym w postaci wydruku ze strony producenta oprogramowania.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Skrócony termin realizacji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

Załączniki do pobrania: