Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Starogardzie Gdańskim

Siedziba: ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański

Telefon: 58 560-23-20

Fax: 58 562-65-31

e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl

 

Godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

pon., wt., czw.: 7:30- 15:30
śr.: 7:30-17:00
pt.: 7:30-14:00
 
 

 

Godziny urzędowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

pon., wt., czw.: 7:30- 15:30
śr.: 7:30-17:00
pt.: 7:30-14:00

 


 

Klauzula informacyjna

1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z siedzibą ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych, Panią Anną Dudek mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod.annadudek@gmail.com oraz listownie na adres pocztowy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański.

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

d) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

e) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

5. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom danych z którymi PCPR zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.