Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

 

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Starogardzie Gdańskim

Siedziba: ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański

Telefon: 58 560-23-20

Fax: 58 562-65-31

e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl

 

 

Godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

pon., wt., czw.: 7:30- 15:30
śr.: 7:30-17:00
pt.: 7:30-14:00
 
 

UWAGA:

Zmiana godzin przyjmowania interesantów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

 

Poniedziałek: 8:00-14:00

Wtorek: 8:00 -14:00

Środa: 08:00-16:00

Czwartek: 08:00-14:00

Piątek: 08:00-13:00

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje dotyczące zbierania danych osobowych

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)  informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdański, NIP: 592-18-78-929, REGON: 191687307, nr telefonu

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iod.annadudek@gmail.com lub drogą pocztową na adres siedziby Administratora.

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • Realizacji statutowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Zatrudnienia i realizacji obowiązku pracy,

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" ;
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty i organy mające do tego upoważnieniew obowiązujących regulacjach prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom danych, z którymi PCPR zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych lub porozumienie na korzystanie z systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu;

8. Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00- 193 Warszawa;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

11. Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.